SÄYn säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen änkytysyhdistys ry, Finlands stamningsforening rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

2. Tarkoitus ja toiminnan muodot

Suomen änkytysyhdistys ry (SÄY) on yhteisö änkyttäville ihmisille, heidän läheisilleen ja kaikille heille, joiden elämässä änkytys on jollain tavalla läsnä. Toiminnan tavoitteena on änkytyksen aiheuttamien haittojen vähentäminen ja änkyttävien ihmisten voimaantumisen tukeminen.

Yhdistys tarjoaa monimuotoista vertaistukea kaiken ikäisille änkyttäjille ja änkyttävien lasten vanhemmille sekä ajantasaista ja kokemusperäistä tietoa änkytyksestä.

Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi
- purkaa änkytykseen liittyviä negatiivisia stereotypioita.
- edistää erilaisten puhetapojen hyväksyntää.
- valvoa änkyttävien ihmisten etua yhteiskunnan eri osa-alueilla.

SÄY on poliittisesti, ideologisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Se hankkii varoja toimintaansa hakemalla avustuksia valtiolta ja muilta julkisilta toimijoilta sekä oikeustoimikelpoisilta yhteisöiltä. Yhdistys voi lisäksi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä organisoida rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samaan talouteen kuuluva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus yhdistyksen kokouksessa, mikäli hänellä ei ole kuluneelta vuodelta maksamattomia tai erääntyneitä jäsenmaksuja yhdistykselle. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta. Varsinainen jäsen on oikeutettu kaikkiin yhdistyksen jäsenetuihin. Perhejäsen on oikeutettu kaikkiin muihin yhdistyksen jäsenetuihin paitsi jäsenjulkaisuun. Kannatusjäsen ei ole oikeutettu muihin jäsenetuihin paitsi jäsenjulkaisuun.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan kirjata eron tiedoksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yhdestä maksumuistutuksesta huolimatta. Jäsen voidaan erottaa myös silloin, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymisellään sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen eri jäsenryhmille päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puolet kaikista hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla ja heidän toimikautensa on tällöin yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyksiä hyödyntämällä tai postitse. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase, sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen mainittua kokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen niin päättäessä mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyksiä hyödyntämällä tai postitse. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni. Hallituksen niin päättäessä ja kokouskutsussa niin lukiessa, voidakseen käyttää äänioikeuttaan, tulee jäsenen ilmoittaa osallistumisestaan kokoukseen kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänestyksessä mukana olevia ehdotuksia on useampi kuin kaksi eikä mikään ehdotuksista saa yli puolia annetuista äänistä, tehdään uusintaäänestys kahden eniten ääniä saaneen vaihtoehdon välillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ja tasatulos vaaleissa ratkaistaan arvalla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen jäsenlehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisestaja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.